1. การสร้างปฏิทินนัดหมาย คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
2. การจองห้องประชุม / ห้อง LEB เพียงเข้าไปใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ก็จะได้บริการเสริม Calendar เป็นการใช้งานบนบริการของ Office 365 อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุม / ห้อง LEB / นัดหมายการประชุม

การเข้าใช้ อีเมล์มหาวิทยาลัยได้ที่ www.sdumail.dusit.ac.th หรือ www.outlook.com/dusit.ac.th โดยมีรูปแบบการใช้งานอีเมล์ ดังนี้
username = name_sur@dusit.ac.th เช่น
thunya_klu@dusit.ac.th
password = ตัวเดียวกับการใช้งาน อินเทอรฺ์เน็ตของมหาวิทยาลัย
หากมีปัญหารหัสผ่านการใช้งาน สามารถเปลื่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองได้ที่นี่

ทั้งนี้ระบบจะส่งคำขอจองไปยังผู้ดูแลห้องนั้นๆ เมื่อได้รับอนุมัติ จะมีอีเมล์ตอบกับมาหาผู้ขอจอง
วิธีการใช้งานมีรายเอียดดังนี้
1. การขอจองห้องประชุม / ห้อง LAB คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
2. การขอดูสถานะห้องประชุม / ห้อง LAB คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
3. การอนุมัติให้ใช้ห้องประชุม / ห้อง LAB ( สำหรับผู้ดูแลห้อง )คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
4. ตรวจสอบ Time Zone ( ต้องเป็นประเทศไทย ) เพื่อป้องกันวันเวลาคลานเคลื่อนคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่