บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง การเปลี่ยน Password หรือตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งาน โดยการเปลี่่ยนรหัสผ่าน จะมีผลกับรหัสเข้าใช้ในบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป คลิกที่นี่เพื่อ Download File
คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง สำหรับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ(Helpdesk) คลิกที่นี่เพื่อ Download File

ระบบจะจัดการให้รหัสผ่านเป็นหนึ่งเดียว แต่ Username ยังคงเป็นตามเดิมของระบบนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านจะมีผลต่อระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • ระบบงานทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://iregis.dusit.ac.th
  • การใช้อินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
  • การใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ http://sdumail.dusit.ac.th
  • การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามห้องปฏิบัติการศูนย์การศึกษาต่างๆ (ระบบ AD-Active Directory)
  • การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน VPN (Virtual Private network) https://vpn.dusit.ac.th
  • การใช้พื้นที่สำหรับสร้าง website ส่วนตัวที่เว็บไซต์ http://dusithost.dusit.ac.th
  • งานสืบค้นหนังสือออนไลน์ (e-Book) ที่เว็บไซต์
  • http://info.arc.dusit.ac.th/newiknowledge
  • ระบบบริหารและจัดการบุคลากรที่เว็บไซต์ http://personnel.dusit.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-244-5233 , 02-244-5240