นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเคมีชั้นปีที่ 1 และ2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน และอื่นๆ อีกมามาย