นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ขั้นปีืี่ที่3 แลกเปลี่ยน เรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีเคมี การจำลองโมเลกุลที่ไม่ได้อยู่ในห้องทดลอง แต่ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ บรรยายโดย ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

23561404 1973198139595502 1202894579836328601 n
« 1 ของ 11 »