นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

16 พฤศจิกายน 2560 กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กว่า 26 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่าง ณ ชั้น 3 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.สวนดุสิต เพื่อเข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 หลักสูตรนี้มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป