ภาควิชาเคมีได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2518 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบโดยการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาเคมีและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในปีพุทธศักราช 2533 ภาควิชาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนภาคอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เคมี ปฏิบัติ(อ.วท.) โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมด 2 รุ่น จากนั้นในปีพุทธศักราช 2535 ได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (วท.บ.เคมี) โดยการรับนักศึกษาที่จบอนุปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเรียนต่อจนจบ 2 ปีหลัง โดยทำการเทียบโอนและรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในระดับชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จนถึงปีการศึกษา 2549 มีจำนวนถึง 17 รุ่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี เริ่มเปิดรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เช่นเดิม โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 1/2555 และเปิดรับนักศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

“ ปรัชญาของโปรแกรมวิชาเคมี คือการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและยุทธ์ศาสตร์ชาติ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และคุณภาพดังปรัชญาที่ว่า “บัณฑิตดีมีคุณภาพ ”

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเคมีให้เป็นที่เชื่อถือในระดับประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่สถานประกอบการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

พันธกิจ

โปรแกรมวิชาเคมี มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้บริการเชิงวิชาการแก่สังคม และ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โปรแกรมวิชาเคมี กำหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2545-2549) ไว้ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานอย่างครบวงจร (PDCA) มีการบริหารงานอย่างยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน เน้นการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ/สถานประกอบการ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3. การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ ให้มีสัดส่วนตาม มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งการทำงานวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการ

4. การพัฒนาด้านการวิจัย สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัยแบบต่อยอด ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเชิงวิชาการ/วิชาชีพได้

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของโปรแกรมวิชา อาจารย์และนักศึกษา ด้านฐานข้อมูล (Database) เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ในการบริหาร จัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

6. การพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งด้านภาวะผู้นำ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวิชาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

นโยบาย

กำหนดนโยบายโดยหัวหน้าโปรแกรมวิชาเคมี โดยมีการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจำโปรแกรม วัตถุประสงค์และแผนงาน สอดคล้องกับพันธกิจของโปรแกรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยกำหนดนโยบายดังนี้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามากขึ้น กระตุ้นให้อาจารย์จัดเว็บไซต์ รวมถึงการทำสื่อการสื่อการสอนแบบออนไลน์ และส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

2. ด้านการวิจัย สนับสนุนให้บุคลากรของโปรแกรมวิชาฯ ได้พัฒนาตนเองด้านงานวิจัย และสร้างงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการสอนและสื่อการสอน

3. ด้านงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและองค์กรภายนอกสถาบันเพื่อ การพัฒนาร่วมกันให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม

4. ด้านงานส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม นักศึกษาเคมีทุกคนต้องมีบุคลิกที่ดี มีมารยาท มีจิตใจที่เป็นสาธารณะ

5. ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างสรรค์กิจกรรมโดยตัวนักศึกษาเอง

6. ด้านบริหารการเงินและงบประมาณ โปร่งใสตรวจสอบได้

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1. การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของประเทศและตอบสนองความต้องการของสังคม โดยนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาในหลักสูตรโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตในระดับมาก

2.ผลิตงานวิจัย คิดเป็นสัดส่วน 1 : 3 ของจำนวนอาจารย์ (เท่ากับ 3 เรื่องต่อปี) และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน/ พัฒนาวิชาชีพได้ ภายใน ปี 2549

3.บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนโดยจัด/ร่วม โครงการ/กิจกรรมเพื่อชุมชน รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม และพัฒนางานวัฒนธรรม โดยจัด/ร่วม โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม