หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคมี

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเคมี)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา : หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี

การเรียนการสอน : มุ่งเน้นให้บัณฑิตได้เรียนรู้ใน 3 ด้าน

1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านชีวสนเทศเป็นการนำความรู้ ทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน             การค้นหาข้อมูลที่ได้จากการ วิจัยทางด้านชีวภาพการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ                 เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2. มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ สอดคล้องกับเทคโนโลยีเคมี

3. มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ งานด้านเทคโนโลยีเคมี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องฏิบัติการเคมี

2. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เคมี

3. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เคมี

4. นักเคมีวิเคราะห์

5. วิทยากรอบรมงานด้านวิทยาศาสตร์เคมี

6. ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เคมี

7. นักปฏิบัติการสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ