ประธานหลักสูตร

          ชื่อ: ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่

          Email: wipa_tup@dusit.ac.th

          Tel: 02-4239432-3

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ชื่อ: ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล

          Email: woraphot_har@dusit.ac.th

          Tel: 02-4239432-3

          ชื่อ: ผศ.ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต

          Email: tiwatt_kul@dusit.ac.th

          Tel: 02-4239432-3

          ชื่อ: อ.ชาญชัย ตรีเพชร

          Email: chanchai_tre@dusit.ac.th

          Tel: 02-4239432-3

              ชื่อ: อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ

              Email: siwawit_bua@dusit.ac.th

              Tel: 02-4239432-3

อาจารย์ประจำหลักสูตร

          ชื่อ: ผศ.ดร.ศยามพงษ์ พงษ์ดำ

          Email: -

          Tel: 02-4239432-3

          ชื่อ: ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค

          Email: pornpasanan_dac@dusit.ac.th

          Tel: -

          ชื่อ: ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์

          Email: ajdusit@hotmail.com

          Tel: -

              ชื่อ: ดร.อรพิณ โกมุติบาล

              Email: orapin_kom@dusit.ac.th

              Tel: 02-4239432-3

              ชื่อ: ดร.จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์

              Email: janjaras_ser@dusit.ac.th

              Tel: 02-4239432-3

          ชื่อ: ดร.วันดี สิริธนา

          Email: wandee_sri@dusit.ac.th

          Tel: 02-4239432-3

เลขานุการหลักสูตร

          ชื่อ: นางอรวรินทร์ ยาเณร

          Email: -

          Tel: 02-4239432-3